BA in English
General Information

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย             : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
    ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (English)
    ชื่อย่อ B.A. (English)
3. วิชาเอก
  -
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      138         หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ภาษาที่ใช้
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2552
กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
    เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
    ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
    เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น
  8.1 อาจารย์
  8.2 นักแปล-ล่าม
  8.3 นักเขียน
  8.4 เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ อาทิ
    -  เลขานุการ
    -  ผู้สอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ


1


รองศาสตราจารย์


ศศี จันทร์ประพันธ์

พ.ศ. 2529 - 2530 M.A. (English) Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas 
พ.ศ. 2525 - 2528 อ.บ. (อังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 




2



อาจารย์



ภาวิน มาลัยวงศ์
M.A. in American Culture Studies, Bowling Green State University, USA
M.A. in English, Chulalongkorn University, Thailand
B.A. in English (Magna Cum Laude), Chiang Mai University, Thailand
Graduate Certificate in Folklore, George Mason University, USA

3

อาจารย์

ต่อพงศ์   แจ่มทวี
Ph.D. Foreign Language Education, University of Tennessee, U.S.A. 2536
M.S. Education, Illinois State University, U.S.A. 2529
อ.บ. ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยศิลปากร 2520
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาหลักสูตรโดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษา อังกฤษ และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพในการทำงานในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาสากลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของประเทศที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
  พัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร
    12.1.1การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ
    12.1.2 การสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
    12.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
    12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและต่างประเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
    มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาไทย)
    สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6) (สถาบันภาษา)
    สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-6) (สถาบันภาษา)
    ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    ภ. 211 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
    13.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
    อ. 242 การฟัง-การพูด 2 3 (3-0-6)  
     
   

13.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา

    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 3 (3-0-6)  
         
    13.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาไทย
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
    อ. 242 การฟัง-การพูด 2 3 (3-0-6)  
         
    13.2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
         
    13.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
   

13.2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.14 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
         
  13.3 การบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน
    นักศึกษาของคณะ/ ภาควิชาอื่นที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับต้องขอโควตาวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่ม/ หมู่ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดไว