Graduate Diploma in English for Business and Management (EBM)
Overview

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี


สมัครสอบ

(ดาวน์โหลดใบสมัคร)


ระหว่างวันที่  9 มกราคม - 30 เมษายน 2560


ส่งหลักฐาน

การสมัครสอบทางไปรษณีย์


ระหว่างวันที่  9 มกราคม - 30 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 


15 พฤษภาคม 2560

สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์10 มิถุนายน 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ


16 มิถุนายน 2560

รายงานตัวเพื่อยืนยันการศึกษา19 - 20 มิถุนายน 2560


ปฐมนิเทศ


แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคเรียน


สิงหาคม 2560


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร >>คลิก<<

สอบถามรายละเอียด โทร 02-613-2651-2 และ 02-613-2570