Graduate Diploma in English for Business and Management (EBM)
Overview


โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


    
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี


สมัครสอบระหว่างวันที่  9 มกราคม - 29 พฤษภาคม 2560


ส่งหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์


ระหว่างวันที่  9 มกราคม - 29 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

5 มิถุนายน 2560
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

10 มิถุนายน 2560


Update!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ

16 มิถุนายน 2560

รายงานตัวเพื่อยืนยันการศึกษา

>>รายละเอียด<<


19 - 20 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศ


แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคเรียน


สิงหาคม  2560


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร >>คลิก<<

สอบถามรายละเอียด โทร 02-613-2651-2 และ 02-613-2570