Graduate Diploma in English for Business and Management (EBM)
Courses

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556


1.ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

       ศูนย์ท่าพระจันทร์  คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

3.ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ

       ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in English for Business and Management

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 24  หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

        1. รูปแบบ       หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระยะเวลาศึกษา 1 ปี

        2. ภาษาที่ใช้   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย


6.แผนการศึกษา          

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

อธ.510 การพูดสื่อสารทางธุรกิจ              3  หน่วยกิต

อธ.511 การอ่านทางธุรกิจ       3  หน่วยกิต

อธ.512 การเขียนเฉพาะด้านทางธุรกิจ       3  หน่วยกิต

อธ.530 การสื่อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม     3  หน่วยกิต

อธ.513  การเขียนรายงานทางธุรกิจ      3  หน่วยกิต

อธ.514  การนำเสนองานทางธุรกิจ       3  หน่วยกิต

วิชาเลือก (1)                                3  หน่วยกิต

วิชาเลือก (2)                               3  หน่วยกิต

รวม                                             12  หน่วยกิต

รวม                                         12  หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร

7.จำนวนผู้เรียน    25 คน/ปีการศึกษา

8.สถานที่เรียน    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

9. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน


      เรียนวันเสาร์  อาทิตย์    เวลา  09.00 - 12.00 น.  และ  13.00 - 16.00 น.

       ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนสิงหาคม  ธันวาคม

       ภาคการศึกษาที่ 2     เดือนมกราคม  พฤษภาคม


10.ค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา    ประมาณ 67,210.00 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)


11.การสอบคัดเลือก      ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

        วิชาที่สอบ ได้แก่   วิชาการอ่าน และ วิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร : 0-2613-2651-2 และ 0-2613-2570