MA in English-Thai Translation
Home


M.A. in English-Thai Translation                  

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย 


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


กำหนดการ วัน/เดือน/ปี


สมัครสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ใบชำระเงินค่าสมัคร


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ส่งหลักฐาน

การสมัครสอบทางไปรษณีย์ หรือตนเอง


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
เวลา 9.00-12.30 น.
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561


สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

รายงานตัว

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดทั่วไปของหลักสูตร คลิกที่นี่


รายละเอียดของวิชาเรียน คลิกที่นี่