MA in English-Thai Translation
HomeM.A. in English-Thai Translation                  

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 


กำหนดการ วัน/เดือน/ปี


สมัครสอบ

(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

ใบชำระเงินค่าสมัคร
ส่งหลักฐาน

การสมัครสอบทางไปรษณีย์
ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คลิก


สอบข้อเขียน


ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
คลิก
22 พฤษภาคม 2560

สอบสัมภาษณ์  


27 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ    คลิก

7 มิถุนายน 2560

รายงานตัว

เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา
9 มิถุนายน 2560

รายละเอียดทั่วไปของหลักสูตร คลิกที่นี่


รายละเอียดของวิชาเรียน คลิกที่นี่


ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 2560

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์