MA in English-Thai Translation
Current students and Downlond Forms

ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษา

แบบฟอร์มขอจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอจัดสอบสารนิพนธ์

แบบฟอร์มขอจัดสอบเค้าโครงสารนิพนธ์

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มบันทึกขอจัดสอบวิทยานิพนธ์

แบบประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษา (รหัส 57 เป็นต้นไปเท่านั้น)

กำหนดการสอบวิชา อป701 สารนิพนธ์1 (3หน่วยกิต) ปีการศึกษา 2560

คำร้องขอสอบประมวลความรู้

แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (สำหรับ รหัส 57 เป็นต้นไป)

แบบประเมินความก้าวหน้าสารนิพนธ์ (สำหรับ รหัส 57 เป็นต้นไป)

กำหนดการสอบวิชา อป700 สารนิพนธ์ (6หน่วยกิต) ปีการศึกษา 2560

ตารางบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบวิชา อป700 สารนิพนธ์1 (3หน่วยกิต) ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบวิชา อป800 วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560

คุ๋มือสารนิพนธ์

คุ๋มือวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเสนอหัวข้อสารนิพนธ์

แนวทางเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ประเภทงานแปล

แนวทางเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ประเภทงานวิจัย

แนวทางเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ประเภทคำศัพท์

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

คำร้องขอตรวจรูปแบบการพิมพ์สารนิพนธ์

คำร้องขอตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์