MA in English-Thai Translation
Current students and Downlond Forms

ระเบียบข้อบังคับ
ข้อบังคับมธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉ.9 พ.ศ.2559
ข้อบังคับมธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉ.5 พ.ศ.2556

ทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษา
แบบฟอร์ม บว.2 รักษาสภาพ
แบบฟอร์ม บว.3 ลาออก, ลาพักการศึกษา, ถอนรายวิชา (กรณีพิเศษ)
แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการจำทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คู่มือการจดทะเบียนออนไลน์
ตารางสอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ อป800
องค์ประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อป800 (แบบหัวข้อวิจัย)
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ อป800
แบบประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อป800
แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อป800
แบบฟอร์มแจ้งผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อป800
แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์ อป800
แบบฟอร์มแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ อป800
คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
กำหนดการวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561


สารนิพนธ์
แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ อป700
องค์ประกอบของเค้าโครงสารนิพนธ์ อป700 (แบบหัวข้อวิจัย)
องค์ประกอบของเค้าโครงสารนิพนธ์ อป700 (แบบแปล)
คู่มือการทำสารนิพนธ์ อป700 
แบบประเมินความก้าวหน้าในการทำสารนิพนธ์
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนพินธ์
แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครงสารนพินธ์
แบบฟอร์มแจ้งผลสอบเค้าโครงสารนิพนธ์
แบบฟอร์มขอสอบสารนิพนธ์
แบบฟอร์มแจ้งผลสอบสารนพินธ์
คำร้องขอตรวจรูปแบบสารนพินธ์
กำหนดการสารนิพนธ์ อป700 (6 หน่วยกิต) ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสารนิพนธ์ อป700 (3 หน่วยกิต) ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสารนิพนธ์ อป701 (3 หน่วยกิต) ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบประมวลความรู้
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
คำร้องขอสอบประมวลความรุ้