AcademicUndergraduate
Bachelor of Arts Program in English General Information

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย             : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
    ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (English)
    ชื่อย่อ B.A. (English)
3. วิชาเอก
  -
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      138         หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ภาษาที่ใช้
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2552
กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
    เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
    ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
    เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น
  8.1 อาจารย์
  8.2 นักแปล-ล่าม
  8.3 นักเขียน
  8.4 เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ อาทิ
    -  เลขานุการ
    -  ผู้สอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ
1
รองศาสตราจารย์
สุปรียา วิลาวรรณ

Ph.D. Linguistics, University of Hawaii, U.S.A. 2536
M.A. Linguistics, Indiana University, U.S.A.2530

ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2528

2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิรังรอง   บุญนุช
M.A. (TESL), Saint Michael’s College, U.S.A., 2528
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
3
อาจารย์
ต่อพงศ์   แจ่มทวี
Ph.D. Foreign Language Education University of Tennessee, U.S.A. 2536
M.S. Education
Illinois State University, U.S.A. 2529
อ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2520
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาหลักสูตรโดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษา อังกฤษ และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพในการทำงานในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาสากลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของประเทศที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
  พัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร
    12.1.1การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ
    12.1.2 การสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
    12.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
    12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและต่างประเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
    มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาไทย)
    สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6) (สถาบันภาษา)
    สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-6) (สถาบันภาษา)
    ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)
    ภ. 211 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
    13.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
    อ. 242 การฟัง-การพูด 2 3 (3-0-6)  
     
   

13.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา

    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 3 (3-0-6)  
         
    13.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาไทย
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
    อ. 242 การฟัง-การพูด 2 3 (3-0-6)  
         
    13.2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
         
    13.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    อ. 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
   

13.2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 (3-0-6)  
         
    13.2.14 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
    อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
    อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6)  
         
  13.3 การบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน
    นักศึกษาของคณะ/ ภาควิชาอื่นที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับต้องขอโควตาวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่ม/ หมู่ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดไว