AcademicUndergraduate
Bachelor of Arts Program in English

Implementation & Structure

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
  1.1 ระบบ
    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
       
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
    มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 คือวิชา อ.216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ และในการเรียนชั้นปีที่ 3 คือ วิชาฝึกงาน
       
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
    -
2. การดำเนินการหลักสูตร
  2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
    วัน – เวลาราชการปกติ
    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
    ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7