AcademicFrequently asked questions
FAQs

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษมีโครงการรับตรงหรือไม่ และต้องทำอย่างไร

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มธ เปิดรับนักศึกษาเข้าวิชาเอกภาษาอังกฤษระบบรับตรงเริ่มปีการศึกษา 2557 เป็นปีการศึกษาแรก

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว หรือ เทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม
2.1 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้งนี้ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
2.2 ผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์

**หมายเหตุ**
ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานใบแสดงผลการเรียนตามเกณฑ์ ตลอดทั้งเอกสารแสดงการไปศึกษาต่อต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน (หากมี) ในวันสอบสัมภาษณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้า สอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน ของวิชาสามัญ 3 วิชาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ โดยมีค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วนดังนี้

คะแนนของวิชาสามัญ 3 วิชา ค่าน้ำหนักคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ 50%
วิชาภาษาไทย 25%
วิชาสังคมศึกษา 25%
รวม 100%

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติและบุคลิกภาพ

จำนวนรับเข้าโครงการรับตรง 35 คน จำนวนรับเข้าในระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) 35 คน หากภาควิชาภาษาอังกฤษไม่สามารถรับนักศึกษาได้เต็มตามจำนวน 70 คน จากโครงการรับตรงและระบบคัดเลือกกลาง ภาควิชาจะรับนักศึกษาเพิ่มจากนักศึกษาที่เลือกรหัสสอบศิลป์รวม

2. ต้องการเข้าเอกภาษาอังกฤษโดยระบบคัดเลือกกลาง (แอดมิชชันตรง)ต้องทำอย่างไร

สำหรับนักศึกษาที่ใช้ระบบแอดมิชชัน ของคณะงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสอบเข้าภาควิชาภาษาอังกฤษโดยตรง จะต้องเลือกที่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 75% รับจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

3. เอกอังกฤษที่ธรรมศาสตร์แตกต่างกับที่อื่นอย่างไร เน้นหนักทางด้านไหน

เอกภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์จะเน้นวิชากลุ่มทักษะ เช่น นักศึกษาเอกทุกคนจะได้ศึกษาวิชา ฟัง-พูด อ่าน และเขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

4. นักศึกษาเอกอังกฤษจะต้องเรียนอะไรบ้าง

นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษจะต้องศึกษาวิชาบังคับของภาควิชาภาษาอังกฤษ วิชาบังคับเลือก วิชาโท วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรีให้ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากคู่มือหลักสูตรของคณะในเว็บไซต์
สำหรับวิชาบังคับเอก นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาในกลุ่มฟัง-พูด อ่าน เขียน วิชาการแปล และวิชาการสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึง วิชาพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และพื้นฐานทางวรรณคดีอังกฤษอีกด้วย

5. วิชาเลือกในสาขามีอะไรบ้าง

ภาควิชามีวิชาเลือกให้นักศึกษาลงเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดหลากหลาย เช่น วิชาการอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะวัฒนธรรม วิชาในกลุ่มการแปล วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การพูดในที่ชุมชน เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของภาควิชา

6. สามารถเลือกเรียนวิชาโทนอกคณะได้หรือไม่

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษสามารถเลือกเรียนวิชาโททั้งในและนอกคณะได้ตามความสนใจ โดยศึกษาให้ครบตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ

7. ส่วนใหญ่นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษจะเรียนที่ศูนย์รังสิตหรือท่าพระจันทร์

นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีจะศึกษาที่ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตร

8. นักศึกษาต้องอยู่หอพักหรือไม่

ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักศึกษา

9. อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ

ภาควิชามีคณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 50 คน

10. จบเอกอังกฤษแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักแปล ล่าม งานเขียนตำรา หรืองานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษประกอบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเลขานุการ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักการตลาด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยวและสันทนาการ งานจัดฝึกอบรมต่างๆ

11. มีทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศหลักจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่ และทุนการศึกษาระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี

มี เช่น ทุน Harvard-Yenching scholarship, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิชาธรรมศาสตร์ และอื่นๆ อีก สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข่าวประกาศเรื่องทุนการศึกษาในหน้าเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย
มีทุนการศึกษาระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรีหลายทุน แบ่งเป็นทั้งทุนเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์

12. นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษต้องทำ โปรเจคจบไหม

ไม่มีวิชาที่เป็นโปรเจคจบ แต่เป็นกำหนดของหลายวิชาที่นักศึกษาจดทะเบียนเรียนอยู่แล้วว่า นักศึกษาต้องทำรายงานประจำวิชาหรือเทอมเปเปอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ

13. ไม่ทราบว่ามีวิชาฝึกงานหรือไม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถฝึกงานและจดทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานได้ในช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยได้หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อสถานประกอบการ หน่วยงานเอง โดยต้องได้รับอนุมัติจากทางภาควิชา หรือ ฝึกงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานที่ภาควิชามีความร่วมมือก็ได้

14. เรียนจบเอกอังกฤษแล้วเรียนต่อสาขาไหนได้บ้าง และในหรือต่างประเทศ

สามารถเรียนต่อได้หลายสาขาวิชาโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ด้วยกัน เช่น ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมศึกษา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ ได้ทั้งในและต่างประเทศ ขึ้นกับข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ

15. ทางภาควิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อนด้วยหรือไม่

ภาควิชาภาษาอังกฤษอาจพิจารณาเปิดในบางรายวิชาในภาคฤดูร้อนของทุกปีการศึกษา โดยคำนึงถึงจำนวนความต้องการของนักศึกษาและความพร้อมของภาควิชาเป็นหลัก

16. ได้ยินว่า นักศึกษาเอกอังกฤษไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จริงหรือไม่

ตามระเบียบแล้ว นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคณะทุกภาควิชา สามารถยื่นคะแนนสอบมาตรฐานเช่น TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET เพื่อขอ exemption ในบางรายวิชาได้ โดยสามารถรายละเอียดในเวบไซต์ของ สถาบันภาษาฯได้

17. ถ้าภาษาไม่ค่อยดี แต่อยากเรียนเอกอังกฤษ จะเรียนได้ไหม

ได้ แต่ถ้านักศึกษาผ่านการคัดเลือกให้สามารถเข้าเรียนในภาควิชาภาษาอังกฤษได้แล้วจะต้องมีความขยัน ตั้งใจเรียนและฝึกฝนทักษะต่างๆมากกว่าผู้อื่นเป็นพิเศษ

18. อยากทราบว่า ถ้าจะเรียนเอกภาษาอังกฤษ ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร

ควรจะเป็นผู้ที่รักภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะต้องใช้เวลาอยู่กับภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การมีใจรักในตัวภาษาจะช่วยให้นักศึกษามีกำลังใจในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และยังช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข ถ้าเป็นผู้ชอบแสดงความคิดเห็นด้วยก็จะช่วยเสริมในบางรายวิชาที่เน้นการแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี

19. ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาประมาณเท่าไหร่

15,300 บาท สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ.2555)

20. อยากทราบว่าทางคณะมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือไม่

ทางคณะมีทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถสมัครทุน กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ได้อีกทางหนึ่ง

21. สังคมที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง

บรรยากาศสนุกสนาน ธรรมศาสตร์ไม่มีห้องเชียร์ ไม่มีการว้าก กิจกรรมทุกอย่างทำตามความสมัครใจ

22. แอดมิชชันเข้ามาด้วยคะแนนที่ติดเอกอื่น ขอย้ายเป็นเอกอังกฤษทีหลังได้หรือไม่

ไม่ได้ ทำได้ในกรณีที่แอดมิชชันเข้าศิลปศาสตร์รวม แล้วดำเนินเรื่องตามกระบวนการยื่นคำร้องเข้าเอกดังที่ระบุไว้ในข้อ 2

23. จะเข้าเอกอังกฤษต้องใช้ภาษาที่ 3 หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาที่ 3 แต่ต้องใช้คะแนน O-NET ให้ถึงเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด