News & Event

English Major Orientation #60

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ รหัส 60 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศเพื่อฟังบรรยายจากหัวหน้าสายวิชาต่าง ๆ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 9:30 - 12:00 ณ ห้อง 240 ชั้น 2 ตึกศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ติดตามข่าวสารสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้อีกช่องทางที่ https://www.facebook.com/tuenglishdepartment/

No automatic alt text available.