MA and Ph.D. in English Language Studies
Download Forms

ระเบียบข้อบังคับ
ข้อบังคับมธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉ.9 พ.ศ.2559
ข้อบังคับมธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉ.5 พ.ศ.2556
รายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ.

M.A.Thesis
คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

M.A.IS
คำร้องขอสอบ Compre exam (Eng version)
คำร้องขอสอบ Compre exam (Thai version)
คำร้องขอสอบเค้าโครงสารนพินธ์
คำร้องขอสอบสารนิพนธ์
แบบฟอร์มสำหรับ M.A.
Application Form

แบบฟอร์มสำหรับ Ph.D.
รายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาติที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ.
Thesis Progress Assessment Report Form (used with students ID 57 and after)
Application Form